Gioăng cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

95.000120.000