Cục chặn (hãm piston) cho súng bắn đinh CN55, CN70, CN80

100.000120.000